બંધ

જાહેરાતો

જાહેરાતો
શીર્ષક વર્ણન શરુઆતની તારીખ અંતીમ તારીખ ફાઇલ
માહિતી અધિકાર અધિનિયમ -૨૦૦૫ની કલમ-૪

માહિતી અધિકાર અધિનિયમ -૨૦૦૫ની કલમ-૪(૧) (ખ) હેઠળ ના પ્રોએક્ટીવ ડિસ્કલોઝર અન્વયે માહિતી મોકલવા બાબત.

29/05/2024 01/05/2025 જુઓ (2 MB)
ફોજદારી કાર્યરીતિ અધિનિયમ-૧૯૭૩ (૧૯૭૪નો બીજો અધિનિયમ)ના કાયદાની કલમ-૧૩૩ હેઠળનું જાહેરનામું. 24/07/2023 24/07/2024 જુઓ (2 MB)
આર્કાઇવ (દફ્તરખાનુ)