બંધ

જાહેરાતો

જાહેરાતો
શીર્ષક વર્ણન શરુઆતની તારીખ અંતીમ તારીખ ફાઇલ
ફોજદારી કાર્યરીતિ અધિનિયમ-૧૯૭૩ (૧૯૭૪નો બીજો અધિનિયમ)ના કાયદાની કલમ-૧૩૩ હેઠળનું જાહેરનામું. 24/07/2023 24/07/2024 જુઓ (2 MB)
આર્કાઇવ (દફ્તરખાનુ)