બંધ

જિલ્લો એક નજરે

 • વિસ્તાર: 2,261 sq km
 • વસ્તી: 9,94,624
 • સાક્ષરતા દર: 61.33%
 • બ્લોક: 6
 • ગામો: 717
 • નગરપાલિકા: 3
Ms_Neha_Kumari
કલેકટર નેહા કુમારી, આઈ.એ.એસ.

ઇવેન્ટ્સ

કોઈ ઇવેન્ટ નથી
 • ડેમ
  કડાણા ડેમ
 • Hill of Mangadh
  માનગઢ ટેકરી
 • Mangad
  માનગઢ ટેકરી

હેલ્પલાઇન નંબર્સ

 • બાળ હેલ્પલાઇન - 1098
 • મહિલા હેલ્પલાઇન - 1091
 • ક્રાઇમ સ્ટોપર (ગુનો રોકવો) - 1090
 • બચાવ અને રાહત કમિશનર - 1070