બંધ

વિભાગો

  • જિલ્લા પુરવઠા કચેરી
  • પંચાયત વિભાગ
  • જિલ્લા ચૂટણી કચેરી
  • જિલ્લા આયોજન કચેરી
  • આરોગ્ય વિભાગ
  • શિક્ષણ વિભાગ