બંધ

ઇ-જમીન

અરજદાર આ સેવાઓ માટે ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે. આ તમામ એપ્લિકેશન સામાન્ય સેવા પોર્ટલ એટલે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર ઉપલબ્ધ છે. વધુ માહિતી અને એપ્લિકેશન માટે કૃપા કરી ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલની વિગતો જુઓ. ઓનલાઇન અરજી અંગે કોઈ પણ પ્રશ્ન માટે તમે ૧૮૦૦૨૩૩૫૫૦૦ પર ડિજિટલ ગુજરાત હેલ્પ ડેસ્ક પર સંપર્ક કરી શકો છો./p>

 • હકપત્રક ગામ નમુના નંબર-૬
 • હકપત્રક ગામ નમુના નંબર-૭
 • હકપત્રક ગામ નમુના નંબર-૮
  • મુલાકાત: https://www.digitalgujarat.gov.in

   જનસેવા કેંદ્ર

   સ્થળ : તાલુકો / કલેક્ટરેટ | શહેર : મહિસાગર
   મોબાઇલ : 18002335500