બંધ

શાળાઓ

એસ પી હાઇ સ્કુલ

ટાવર રોડ તાલુકા સંતરામપુર જિલ્લો મહિસાગર

ઇમેઇલ : spsantrampur123[at]gmail[dot]com
ફોન : 02675220094

કરુણા નિકેતન હાઇ સ્કુલ

સેવાલિયા તાલુકા બાલાસિનોર જિલ્લો મહિસાગર

ઇમેઇલ : knbalasinor2014[at]yahoo[dot]com
ફોન : 02690267689

પંચશીલ હાઇ સ્કૂલ

એસ ટી વર્કશોપ સામે ગોધરા રોડ તાલુકા લુનાવાડા જિલ્લો મહિસાગર

ઇમેઇલ : phslunawada[at]gmail[dot]com
ફોન : 02674250023

યુ એચ ભટ્ટ મેમોરિયલ હાઇ સ્કુલ

મુ. પો. મુનપુર તાલુકા કડાણા જિલ્લો મહિસાગર

ઇમેઇલ : uhbmhs[dot]munpur[at]gmail[dot]com

શેઠ એમ એલ વિદ્યા મંદીર

મુ. પો. ખાનપુર તાલુકા ખાનપુર જિલ્લો મહિસાગર

ઇમેઇલ : shethmlvkhanpur[at]yahoo[dot]com

સી એમ દેસાઇ હાઇ સ્કુલ

મુ. પો. વિરપુર તાલુકા વિરપુર જિલ્લો મહિસાગર

ઇમેઇલ : cmdesai550[at]gmail[dot]com
ફોન : 02690277441