બંધ

નગરપાલિકાઓ

બાલાસિનોર નગરપાલિકા

પિલોદરા રોડ તાલુકા બાલાસિનોર જિલ્લો મહિસાગર

ફોન : 02690266188

લુનાવાડા નગરપાલિકા

રાજમહેલ રોડ તાલુકા લુનાવાડા જિલ્લો મહિસાગર

ફોન : 02674250006

સંતરામપુર નગરપાલિકા

ટાઉન રોડ તાલુકા સંતરામપુર જિલ્લો મહિસાગર

ફોન : 02675220055