બંધ

હેલ્પલાઇન

જીલ્લા કલેક્ટર કચેરી
ગોધરા રોડ,
લુનાવાડા, જિલ્લો મહિસાગર
ગુજરાત – 389 230

ફોન નમ્બર : 02674 252300

ઇ-મેઇલ:collector-mah[at]gujarat[dot]gov[dot]in

  • કટોકટી જિલ્લા હેલ્પલાઇન કૉલ કરો : +91 2674 1077
  • મહિલા હેલ્પ લાઇન : 1091
  • બાળ હેલ્પ લાઇન :1098
  • આગ અને બચાવ :101
  • બચાવ અને રાહત કમિશનર : 1070