બંધ

પોલીસ

અનુક્રમ નમ્બર પોલિસ સ્ટેશનનુ નામ અને એડ્રેસ ટેલિફોન નમ્બર
1 એસપી ઓફિસ, ધોરી રોડ, લુનાવાડા, મહિસાગર 02674 254001
2 એસડીપીઓ ઓફિસ, રાયફલ હાઉસ, લુનવાડા, મહિસાગર 02674 254009
3 સીપીઆઇ લુનાવાડા, મહિસાગર 02674 250199
4 લુનાવાડા પોલિસ સ્ટેશન, ફુવારા ચોક, લુનાવાડા, મહિસાગર 02674 250033
5 વિરપુર પોલિસ સ્ટેશન, વિરપુર, મહિસાગર 02690 277433
6 કોઠમ્બા પોલિસ સ્ટેશન, લુનાવાડા, મહિસાગર 02674 230533
7 બાકોર પોલિસ સ્ટેશન, ખાનપુર, મહિસાગર 02674 286733
8 ડીટવાસ પોલિસ સ્ટેશન, કડાણા, મહિસાગર 02675 244033
9 બાલાસિનોર પોલિસ સ્ટેશન, અમદાવાદ રોડ, બાલાસિનોર, મહિસાગર 02690 267201
10 કડાણા પોલિસ સ્ટેશન, કડાણા, મહિસાગર 02675 236883
11 સંતરામપુર પોલિસ સ્ટેશન, સંતરામપુર, મહિસાગર 02675 220138
12 મહિલા પોલિસ સ્ટેશન, લુનાવાડા, મહિસાગર 02674 254013