બંધ

કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેક્ટર ઓફીસ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
નેહા કુમારી, આઈ.એ.એસ.કલેક્ટર અને ડીસ્ટ્રીક્ટ મેજીસ્ટ્રેટcollector-mah[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી લુનાવાડા મહિસાગર02674250664
શ્રી સી. વી. લટાનિવાસી અધિક કલેક્ટરaddlcollector[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી લુનાવાડા મહિસાગર02674250165
શ્રી એન. બી. રાઠોડજિલ્લા પુરવઠા અધિકારીdso-mahi[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી લુનાવાડા મહિસાગર02674250722
સુ.શ્રી મનીષા મનાતનાયબ જિલ્લા ચૂટણી અધિકારીdydeo-mahi[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી લુનાવાડા મહિસાગર02674250163

પ્રાંત ઓફીસ લુનાવાડા

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી આનંદ એ. પાટીલપ્રાંત અધિકારી, લુનાવાડાsdm-luna-pan[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી લુનાવાડા મહિસાગર02674252042

પ્રાંત ઓફીસ બાલાસિનોર

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી હિરેન ચૌહાનપ્રાંત અધિકારી, બાલાસિનોરro-balasinor121[at]gmail[dot]comમામલતદાર કચેરી બાલાસિનોર મહિસાગર02690266500

પ્રાંત ઓફીસ સંતરામપુર

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી સી. વી. પટેલપ્રાંત અધિકારી, સંતરામપુરgo-san-pan[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી સંતરામપુર મહિસાગર02675221026