બંધ

ગ્રામ પંચાયતો અને ગામો

કુલ ગ્રામ પંચાયતો : 355

ગ્રામ પંચાયત નુ લિસ્ટ જોવા માટે : મહિસાગર ગ્રામ પંચાયત લિસ્ટ [PDF,536 KB]

કુલ ગામો : 720

ગામ નુ લિસ્ટ જોવા માટે: Villages of Mahisagar ગામનુ લિસ્ટ [PDF,471 KB]