બંધ

ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ

 • કલેક્ટર મહિસાગર

  • નિવાસી અધિક કલેક્ટર

   • પ્રાંત અધિકારી, લુનાવાડા

    • મામલતદાર લુનાવાડા
    • મામલતદાર ખાનપુર
   • પ્રાંત અધિકારી, બાલાસિનોર

    • મામલતદાર બાલાસિનોર
    • મામલતદાર વિરપુર
   • પ્રાંત અધિકારી, સંતરમપુર

    • મામલતદાર સંતરામપુર
    • મામલતદાર કડાણા
   • નાયબ કલેક્ટર, એમ ડી એમ
   • નાયબ કલેક્ટર, ચૂટણી
   • જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી
   • નાયબ કલેક્ટર, સ્ટેમ્પ ડ્યુટી
   • જિલ્લા આયોજન અધિકારી