બંધ

એસટીડી અને પિન કોડ્સ

અનુક્રમ નમ્બર વિસ્તાર એસટીડી કોડ પીન કોડ
1 લુનાવાડા 02674 389230
2 ખાનપુર 02674 389230
3 બાલાસિનોર 02690 388255
4 વિરપુર 02690 388260
5 સંતરામપુર 02675 389260
6 કડાણા 02675 389240