બંધ

આવાસ (હોટેલ / રિસોર્ટ / ધર્મશાલા)

અનુક્રમ નમ્બર નામ ટેલીફોન નમ્બર સરનામુ
1 સરકિટ હાઉસ, લુનાવાડા 02674 252597 તાલુકા લુનાવાડા, જિલ્લો મહિસાગર
2 સરકિટ હાઉસ બાલાશિનોર 02690 266153 તાલુકો બાલાશિનોર, જિલ્લો મહિસાગર