બંધ

અમારો સંપર્ક કરો

તમે વેબસાઇટ અંગે કોઇ પૂછપરછ કરવા માગતા હો, તો તમે [collector-mah[at]gujarat[dot]gov[dot]in] પર લખી જણાવો.

તમે નીચેના સરનામે પણ અમારો સંપર્ક કરી શકો છો:

જિલ્લા કલેકટર ઓફીસ,
જિલ્લા સેવા સદન,
ગોધરા રોડ, મહિસાગર
ગુજરાત – 389230

ફોન નં:02674 250664